Pravidla SINGLE Pyramida Turnaje


PRAVIDLA SOUTĚŽE:

AMATÉRSKÝ TENISOVÝ ŽEBŘÍČEK ( MUŽI + ŽENY )
1. Zápolení v tenisovém žebříčku se může zúčastnit každý amatérský tenisový hráč, který se zúčastnil v r. 2012
vstupního tenisového turnaje, nebo hráč, který přistoupí do žebříčku dodatečně.
Všichni hráči musí uvést své telefonní číslo, kontaktní e-mailovou adresu, volitelně rok narození.
Vítaná je fotografie hráče, která bude zveřejněna ve fotoalblu na www.tenischrast.cz a na nástěnce klubu.
2. Žebříček má pyramidové uspořádání takto:

Nejlepší hráč žebříčku je na 1. místě, další účastníci turnaje jsou pak zařazeni ve vodorovných skupinových pásmech .
To jest 1. pásmo (2. až 3. místo ), 2. pásmo (4. až 6. místo ), 3. pásmo (7. až 10. místo ), atd.
To znamená, že i ve vodorovném pásmu je respektováno pořadí hráčů. Tak např. v pásmu 3. je 7. hráč nejlepší a hráči na pozicích 8., 9. a 10. jsou pod ním, což platí na vertikále celkového pořadí v žebříčku.

3. Soutěž v žebříčku je časově neomezená. Žebříček se hraje permanentně! Soutěž nikdy nekončí. Pouze na konci sezóny při rozlučkovém sezení jsou nejlepší po zásluze odměněni. :-)
4. Míče do zápasu zajišťuje vyzyvatel zápasu a používají se pouze nové míče - nedohodnou-li se hráči jinak, dvorec hradí soupeři zápasu 1 : 1 .
Zápasy se hrají na antuce - nedohodnou-li se hráči jinak.
Zápas může být odehrán kdekoliv v ČR. Nedohodnou-li se hráči, kde se bude zápas hrát, musí být odehrán na kurtech klubu v Chrástu.
5. Organizace žebříčku, jeho aktuální stav, výsledky zápasů, atd. budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách
cca.1x v týdnu neděle - to mám organizátor čas :-)) www.tenischrast.cz a základní informace i na nástěnce v areálu klubu v Chrástu.
6. Kdo ze vstupního turnaje v r.2012 nezúčastnil, může se do žebříčku přihlásit dodatečně u organizátora.
Bude zařazen na konec žebříčku (pyramidy). POZOR: pouze první zápas může nový hráč v žebříčku odehrát
po dohodě s organizátorem žebříčku s kýmkoli pod hrotem pyramidy, tj. od 11.místa v pyramidě níže.
Vyhraje-li vyzyvatel, jde na pozici vyzvaného hráče. Jinak platí pro nové hráče v žebříčku níže uvedené obecné zásady vyzývání:

Nově přihlášení hráči mohou vyzvat k první hře kteréhokoli hráče již zařazeného v žebříčku, avšak zařazeného o max. 2 pásma výše
(vyjímky jsou však možné – viz dále). Např. je-li 21 pásem, může nový hráč vyzvat hráče z 21., ale i z 20. nebo i z 19. pásma.
O postupu nového hráče v žebříčku pak rozhodne výsledek odehraného zápasu. Vyhraje-li vyzyvatel, bude zařazen na místo vyzvaného hráče
(který klesne o jedno pořadí, stejně jako všichni hráči za ním), a k dalšímu zápasu si může opět vybrat hráče z úrovně pásma vyšší, a to
tak dlouho než poprvé prohraje. Pak již vyzývá max. o jedno pásmo výše. Prohraje-li vyzyvatel = nováček v žebříčku 1. zápas, zůstane
na konci žebříčku a k dalšímu zápasu může vyzývat již jen o jedno pásmo výše.
Vyjímky k výzvám se nazývají „ zlatý bonus“ a „stříbrný bonus“ - viz dále. Další eventuelní vyjímky pro nové dobré hráče
uděluje organizátor žebříčku případ od případu – viz dále.
7.PYRAMIDA HRÁČŮ
Pyramida má 3 významné segmenty:
a)hrot pyramidy = 1.místo + 1., 2. a 3.pásmo ( tj. 10 aktuálně nejlepších hráčů v pyramidě).
b)střecha pyramidy = 1. – 28. místo v pyramidě ( viz grafické uspořádání pyramidy hráčů).
c)pyramida jako celek
8. VÝZVY K ZÁPASŮM
A)Hráči se navzájem vyzývají k zápasům dle aktuálního pořadí v žebříčku ve chvíli výzvy takto:
-horizontálně ve svém příslušném pásmu. Zde hráč na nižší pozici (např. 28) vyzývá hráče na vyšší pozici (např. 22).
-vertikálně – maximálně však mohou vyzývat o 1 pásmo výše ( kromě vyjímek citovaných níže) – a to vše s cílem posunout se do vyššího pásma – na vyšší pozici v žebříčku.

Žebříček definuje tyto další možnosti vyzývání:
B)Výzvy pro NOVÉ HRÁČE – viz čl. 6 shora. Vyjímky jsou možné pro nově přicházející dobré hráče, kteří si mohou „ level“ pro první ( vstupní) zápas
do žebříčku domluvit u organizátora žebříčku. Dále pak hrají již podle pravidel www.

C)hráči NA HROTU pyramidy ( 1-10) mohou vyzývat směrem nahoru bez omezení.

D) ZLATÝ BONUS
Každý účastník žebříčku (z celé pyramidy) může vyzvat k zápasu nejlepších 10 TOP hráčů v žebříčku -
tzn. JEDNIČKU, DVOJKU, TROJKU, ČTYŘKU, PĚTKU, ŠESTKU, SEDMIČKU, OSMIČKU, DEVÍTKU A DESÍTKU v pyramidě - jde o tzv. "ZLATÝ BONUS" pravidel.
Podmínkou je, že vyzyvatel zaplatí kurt a přináší na zápas nové míče.
V případě prohraje- li vyzyvatel nemění se v pořadí žebříčku nic. V případě prohraje-li vyzvaný hráč, zařazuje se vyzyvatel na příčku č.11 v žebříčku,
ostatní hráči se o jedno místo posouvají. "JEDNIČKA" zůstává na svém místě č. 1. Dále pak analogicky: porazí-li vyzyvatel
"DVOJKU", zařadí se na místo 12, porazí-li vyzyvatel "TROJKU", zařadí se na místo 13, atd., atd., a mechanismus posunu všech hráčů pod poraženým je vždy stejný.
Pokud je hráč vyzván v kategorii "zlatý bonus", nic nebrání tomu, aby byl současně vyzván ke standardnímu žebříčkovému zápasu, a naopak.

E) STŘÍBRNÝ BONUS:
VŠICHNI HRÁČI NAD 50 LET SE VZÁJEMNĚ MOHOU VYZÝVAT K ZÁPASŮM BEZ OMEZENÍ, tj. bez ohledu na své postavení v pyramidě www.tenischrast.cz.
Vítěz utkání se pak automaticky zařazuje na místo poraženého a všichni hráči „ pod“ se posunou v žebříčku o 1 místo níže.

Důležité: pro všechny hráče v žebříčku platí to, že si každý může vyzvat ještě o tolik hráčů více, kolik jich je v povoleném vyzývacím prostoru
( viz pravidla shora ) vyznačeného šrafovaně, tj. jako „dočasně uvolněný hráč“. Tímto opatřením nejsou vyzývající hráči kráceni, co do počtu možností vyzývání dle principů pyramidového uspořádání soutěže.

9. Každý hráč má tedy právo vyzvat ke hře hráče lepšího (dle žebříčku), jen však ve chvíli, kdy tento hráč není již vyzvaný ke hře jiným hráčem nebo
když on sám nevyzval jiného k zápasu nebo nebyl někým jiným k zápasu vyzván. PRVNÍ VÝZVA PLATÍ! Nelze jí měnit!
Zápas se musí odehrát v termínu do 14 dnů ode dne platnosti výzvy ( časovou prioritu pro odehrání mají základní - standartní výzvy před výzvami „bonus“).

10. Výzva se provádí odesláním sms zprávy na telefonní číslo 737 264 345 či zasláním mailu na Kotora@tiscali.cz(Tom Kotora). ZPRÁVY POSÍLEJTE VŽDY OD 8 do 18hod ( mimo tento čas není služba přístupná).
Služba je zajištěna organizátorem žebříčku. Uvádějte, kdo koho ke hře vyzývá /vzor sms zprávy: Jiří Novák, tel…. vyzývá Frantu Horáka, tel…./ Organizátor zajistí zápis výzvy na web.
V případě, že organizátor obdrží sms/mail zprávu o výzvě ke hře a následně (ještě před zápisem výzvy na web) obdrží další sms zprávu ohledně výzvy ke hře,
která se bude týkat některého z hráčů z předchozí sms zprávy, oznámí neprodleně odesílateli druhé sms zprávy,
že buď on nebo hráč, kterého chce vyzvat je již vyzván jiným hráčem(dle předchozí sms zprávy), i když tato informace ještě není zveřejněna na webu.
Tímto oznámením je druhá výzva (tedy výzva učiněná druhou sms zprávou) zrušena - neplatná.
Vyzyvatel je povinen oznámit vyzvanému hráči výzvu do 48 hod po zapsání výzvy na www. tzn. že oznámí vyzvanému hráči výzvu osobně, telefonicky a hráči si dohodnou termín zápasu.
Nesežene-li vyzyvatel vyzvaného takto, odešle mu ve stejném termínu mail s navrženým termínem zápasu.

11. TERMÍNY PRO ODEHRÁNÍ ZÁPAS
a)zápas musí být odehrán ode dne výzvy vyzyvatele ( zapsané na www) do 14-ti dnů.
b)prodloužení hrací doby (lhůty) je možné, maximálně však o 7 dní s podmínkou, že vyzvaný hráč ( nebo vyzyvatel ) o takové prodloužení požádá písemně – e-mailovou zprávou
doručenou organizátorovi žebříčku. Tato prolongace (prodloužení termínu) se pak objeví na www.
c)v případě, že zápas není ve shora uvedených termínech odehrán, zapíše organizátor žebříčku kontumační výsledek 6:0;6:0 ve prospěch vyzyvatele.
Důležité: vyjímku činí zápasy, neodehrané ve shora uvedeném termínu z důvodů na straně vyzyvatele. Zde platí zásada „ fair-play“ ,
tj. že vyzyvatel potvrdí písemně či ústně vinu za neodehrání na své straně. Pak se výzva anuluje, pořadí hráčů v pyramidě se nemění; jako by se nehrálo.

Shora uvedené modifikace pravidel [11a), 11b), 11c) ] platí striktně pro prvních 10 hráčů v pyramidě (tzv. hrot pyramidy). Pro hráče od místa 11 níže v pyramidě
se tato úprava pravidel doporučuje.

12. Zápas se hraje na 2 vítězné sety (po dohodě soupeřů je možno odehrát zápas i na jeden set – časové důvody, finanční důvody, zdravotní důvody).
Za stavu 6:6 se hraje tiebreak . Hráči si tedy musí sami a na svoji odpovědnost předem nebo v průběhu zápasu dohodnout jiné počítání zápasu,
aby stihli zápas dohrát v objednaném čase do konečného výsledku! V časové tísni zahájí další set např. za fiktivního stavu 1:1 (nebo 2:2), nebo tiebreak se odehraje již za stavu 5:5
případně se poslední set odehraje formou tiebreaku, nebo se hraje „náhlá smrt“ - tedy za stavu 40:40 další míč rozhodne kdo vyhrál tuto hru, přičemž hráč, který přijímá, má právo vybrat si stranu,
na kterou bude podávající hráč podávat. 3.set se hraje jako supertiebreak do 10-ti. Cílem je, aby zápas se vždy dohrál! Toto pravidlo je striktně závazné pro prvních 28 hráčů v pyramidě
( tj. segment zvaný „střecha pyramidy“). Tímto pravidla odbourala nešvary v „ ucpávání žebříčku“, opakovanými blokacemi z důvodu nedohraných zápasů. Vyjímky mají pouze případy (situace) " VYŠŠÍ MOC".

13. Při počítání výsledků („fiftýnů“) na antuce je hráč na své straně povinen vždy stopy tzv. hraničních míčů (tj. v blízkosti čáry) označit zakroužkováním
Důvod je jasný - předejít sporu. Někdy i jeden míč rozhodne zápas!

14. Výsledek každého zápasu bude zveřejněn na webu www.tenischrast.cz. Zodpovědný za nahlášení výsledku organizátorovi je vítěz zápasu, který je povinen v den ukončení zápasu
oznámit sms zprávou na tel.č. 737264 345, pripadne poslat na mailto:kotora@tiscali.cz operátorovi žebříčku výsledek zápasu
/vzor sms zprávy: Jiří Novák, Franta Horák, 6:1, 3:6, 7:6, datum odehrání zápasu/.
Zprávy zasílejte pouze v časech 8-18hod (viz čl. 10 shora). Ve chvíli zápisu výsledku zápasu na web jsou oba hráči tzv. volní, mohou být vyzváni a sami vyzývat dle jejich
aktuálního pořadí na žebříčku a dle pravidel vyzývání.
DŮLEŽITÉ: Nenahlášené výsledky utkání nemohou být zapsány na www. Má se tudíž za to, že zápas nebyl v termínu odehrán – a kontumační výsledek se zapisuje ve prospěch vyzyvatele ( viz. čl. 11 shora).
15. Zvítězí-li ve hře vyzyvatel, posunuje se v žebříčku automaticky na místo vyzvaného hráče,
který klesne o jedno místo stejně jako hráči za ním, až se obsadí místo vyzyvatele (neplatí pro výsledky v kategorii zápasů „ zlatý bonus“ – viz shora). Prohraje-li vyzyvatel, zůstávají oba hráči na svém místě.
16. Zvítězí-li ve hře vyzyvatel, posunuje se v žebříčku automaticky na místo vyzvaného hráče, který klesne o jedno místo stejně jako hráči za ním,
až se obsadí místo vyzyvatele (neplatí pro výsledky v kategorii zápasů „ zlatý bonus“ – viz shora). Prohraje-li vyzyvatel, zůstávají oba hráči na svém místě.

17. V případě, že se v době mezi výzvou ke hře, odehráním zápasu a zapsáním jeho výsledku na web se změní (posunou) místa hráčů v žebříčku (při aktualizaci pořadí
po odehrání jiných zápasů) bude výsledné umístění hráčů dle výsledku jejich zápasu zapsáno do aktuálního žebříčku k době zápisu na web, tj. že zápisy budou prováděny
v pořadí tak, jak došly jednotlivé sms zprávy s výsledky zápasů organizátorovi.

18. Ten, kdo v posledním odehraném „žebříčkovém“ zápase prohrál, nemůže okamžitě vyzývat téhož hráče (s nímž prohrál). Musí čekat min 1 týden. Poté již může opět vyzvat téhož hráče.
Jiné hráče může vyzývat okamžitě.

19. Velmi důležité! Specifický je režim vyzývání pro hráče ve 3.pásmu (tj. na pozicích 7,8,9 a 10). Tito hráči, kteří hrají na tzv. „demarkační linii“ hrotu
a střechy pyramidy musí po odehrání , resp. od okamžiku zapsání výsledku svého posledního utkání na www čekat s další svojí výzvou nejméně 48 hodin,
a to proto, aby soutěž dala příležitost hráčům ze 4. a nižších pásem ( tj. od pozice 11 a níže) atakovat – vyzývat hráče nahoře.
Jinak by se zóna hráčů, nazvaná jako „ hrot pyramidy“ stávala uzavřenou – „izolovanou“ skupinou hráčů!

20. Žádá-li si hráč rozhodčího, je povinen ho sám zajistit a zaplatit. Je-li vznesena námitka protihráčem na podjatost rozhodčího, zajistí rozhodčího organizátor
žebříčku na náklady obou hráčů v celkové ceně 200,- Kč za zápas nebo několik piv dle dohody. V takových případech se termín zápasu může posunout o max. 7 dnů oproti základnímu termínu
a bude odehrán na dvorcích oddílu v Chrástu.

21. Ev. spory (protesty) ze zápasu posoudí předseda oddílu nebo jím jmenovaný zástupce, kteří také vydají rozhodnutí o pořadí hráčů v žebříčku po sporném zápase.
Za každý protest platí ten, kdo protest vznesl rozhodci 50,- Kč. Výsledek zápasu musí být rozhodnut a zapsán na web v termínech dle čl. 15; zajišťuje vyzyvatel.

22. Hráč má právo požádat o dočasné uvolnění ze zápasů (např. při cestách do zahraničí, delší nemoci a pod.). Při výzvách na něj bude pohlíženo jako kdyby v žebříčku „byl“.
Jeho „žebříčková vizitka“ bude dočasně označena poznámkou „uvolněn“ – pokud možno s vyznačením, jak dlouho nebude hrát, přičemž s ní bude dle výsledků zápasů ostatních hráčů posunováno
jako kdyby hrál. Poté, co se dočasně uvolněný hráč vrátí, bude jeho vizitka opět aktivována pro hru a on bude ve hře pokračovat z místa, kam „spadl“. Vyjímku tvoří hráči na hrotu pyramidy,
kteří dočasně vystoupili z žebříčku z pozic 1,2,3,4,5,6,7,8,9 a 10 (nejlepší hráči v té době). Zde o pozici jejich znovuzařazení do žebříčku rozhodne organizátor žebříčku individuelně.

23. Je-li hráč vyzván k zápasu, nebo někoho sám vyzval může požádat o dočasné uvolnění ze zápasů až na období následující po odehraném zápase, k němuž byl vyzván či někoho vyzval
- nerozhodne-li organizátor (např. pro náhlé onemocnění hráče) jinak.

24. Kdo se po dobu dvou měsíců bez „dočasného uvolnění“ nezúčastní žádného zápasu, bude mu počátkem následujícího měsíce odeslána výzva od organizátora
k odehrání zápasu s hráčem, kterého organizátor určí. V tomto okamžiku to může být kterýkoli hráč z celé pyramidy. Výzva bude zapsána do seznamu výzev a je na hráči,
aby se spojil s vybraným protihráčem a v termínu 14 dnů zápas odehráli. Pokud zápas nebude v termínu odehrán, bude hráč (který v minulém dvou měsíčním období nehrál)
přesunut na nižší pozici v žebříčku.

ZÁVĚR: Organizátor si vyhrazuje právo pravidla hry v žebříčku upravovat a měnit tak, aby zajišťovala spravedlivý a plynulý průběh zápolení hráčů o umístění v žebříčku.
Při opakovaném porušování pravidel má organizátor právo po předchozím upozornění hráče z žebříčku vyřadit.

KONTAKTY A INFORMACE
Kontakt na organizaci žebříčku : Tomáš Kotora - tel.: 737 264 345, ... e-mail: kotora@tiscali.cz Aktuální stav žebříčku na : www.tenischrast.cz